Bosnia(BA)English (United Kingdom)

 

VIPOX brokersko društvo u osiguranju d.o.o. pruža profesionalnu uslugu brokerskog posredovanja u osiguranju na tržištu Bosne i Hercegovine.


Kao iskusan partner VIPOX brokersko društvo u osiguranju d.o.o. Vam omogućava zaštitu od rizika kojima je izložena Vaša firma ili Vi kao pojedinac. Adekvatnom analizom rizika, prevencijom, zaštitom i osiguranjem postići ćete optimalnu financijsku sigurnost.

 
Šta je broker ?

O brokeru u osiguranju govorimo kao o posredniku, pravnom ili fizičkom licu, koji ima za ulogu na osnovu punomoći odnosno ugovora sa klijentom, pružati sveobuhvatne usluge u oblasti osiguranja i upravljanja rizicima (risk menadžment).


Sukladno Članku 8., Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju "Sl. novine FBiH br. 22/05", broker u osiguranju je definiran kako slijedi:


"Brokersko društvo u osiguranju osniva se kao dioničko ili društvo sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednog društva, ako ovim zakonom pojedina pitanja nisu drugačije uređena.


Broker u osiguranju je pravno ili fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost, čiji je isključivi profesionalni cilj da u ime osiguranika, u pogledu osiguranja ili reosiguranja rizika, dovede u vezu lica koja traže osiguranje ili reosiguranje i društva za osiguranje ili reosiguranje, da obavlja pripremne radove za zaključivanje ugovora o osiguranji ili reosiguranju, i ukoliko je ugovoreno, pomaže pri obradi i izvršavanju tih ugovora, a naročito u slučaju odštetnog zahtjeva. Broker u osiguranju prima proviziju od društava i djeluje uz potpunu slobodu u pogledu izbora društva."

 
Obim usluga brokera u osiguranju

1. Izrada audita u osiguranju

 • analiza važećih polica osiguranja
 • prijedlog i preporuke radi kvalitetnijeg osigurateljnog pokrića

2. Analiza rizika

 • obilazak firme i utvrđivanje rizika
 • vrednovanje dosadašnjih štetnih događaja i njihov način pokrića i likvidacije

3. Realizacija osiguranja

 • predočavanje potrebnih parametara osiguravateljima radi izrade kalkulacija osiguranja
 • izbor najbolje ponude u odnosu na osigurateljno pokriće
 • vrlo važan kriterij često nije cijena osiguranja t.j., premija, već uvjeti i bonitet osiguravatelja
 • izdavanje police osiguranja

4. Rješavanje štetnog događaja

 • prijava štetnog događaja kod osiguravatelja
 • učestvovanje u procedurama procjene šteta
 • obezbjeđenje optimalne i ekspeditivne likvidacije štetnog događaja

5. Briga o osigurateljnoj agendi za svo vrijeme trajanja osiguranja


6. Pružanje neovisnog i objektivnog savjetovanja po pitanju osiguranja, tržišta osiguranja i rukovođenja rizicima, informacija o svim vrstama osiguranja i novim proizvodima osiguranja, a temeljem praćenja razvoja i analize tržišta osiguranja.


 
 

Novosti

 • 1
 • 2
 • 3

Anketa

Da li ste zadovoljni sa osiguranjem ?